Über uns

Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov, žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy prelomu 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

Členovia združenia si dali tiež za úlohu prezentovať a podporovať kultúrne aktivity rôznych národnosti žijúcich v Bratislave, podporovať súčasný umelecký a kultúrny život mesta, posilniť lokálpatriotizmus a šíriť dobré meno Bratislavy tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Občianske združenie je prevádzkovateľom trojjazyčného internetového portálu www.bratislavskerozky.sk / www.pozsonyikifli.sk / www.pressburgerkipferl.sk, ktorého cieľom je informovať verejnosť o spomínaných aktivitách.

Tento webový portál okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho diania v Bratislave tiež podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, virtuálnych výstav, interaktívnej mapy atď. Občianske združenie Bratislavské rožky sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných a domácich projektoch, vydávaní publikácií, organizovaní výstav, workshopov, vytváraní dokumentárnych filmov, ktoré sa zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy.

Bratislavské rožky

Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky
ISSN: 2585-7762
Sídlo: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava
Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

Štatutárny orgán, predsedníčka: Mgr. Eva Bolemant
Podpredsedovia: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Mgr. Árpás Korpád
Šéfredaktor: Mgr. Sándor Papp ml.
Administrátor: Mgr. Eva Bolemant
Redakčná rada: PhDr. Jitka Rožňová, PhD, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Július Cmorej, JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Peter Martinko, Mgr. Sándor Papp ml.